หมายเหตุ:

  • ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 ได้แต่งตั้ง นางสาวธัญญาภรณ์ ชุ่มจุ้ย เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่เป็นองค์กรจากภายนอก (Outsourcing) โดยได้ว่าจ้างให้ทำการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ปี 2563 และ 2564 (สัญญาจ้างเป็นรายปี)
  • นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)