การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บริทาเนีย จำกัด ครั้งที่ 2/2564
2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One-report)
3. ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. สรุปสาระสาคัญการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
การเสนอระเบียบวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565