รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
(ล้านบาท)
เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน +63%
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน +73%
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีและรอบระยะเวลาล่าสุด
ฐานะการเงิน ณ วันที่ / สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับสิ้นสุด
ณ วันที่
31 มีนาคม
2561 2562 2563 2564 2565
สินทรัพย์รวม 1,569.94 5,252.04 7,034.95 9,116.17 9,668.6
หนี้สินรวม 1,378.99 4,773.87 6,106.95 5,729.72 5,929.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น 190.95 478.18 928.00 3,386.45 3,739.0
ผลการดำเนินงาน 2561 2562 2563 2564 ไตรมาสที่
1/2565
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 512.94 1,556.80 2,336.28 3,807.77 1,268.1
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 349.24 1,068.34 1,597.63 2,608.45 852.3
กำไรขั้นต้น 163.7 488.46 738.65 1,199.33 415.8
ค่าใช้จ่ายในการขาย 57.13 194.9 242.29 359.04 128.1
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 18.83 38.3 58.91 85.97 23.7
กำไรสุทธิสำหรับงวด 71.65 207.14 348.72 602.10 352.5
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (1) (หน่วย : บาท) 5.92 16.5 14.28 0.71 0.41

หมายเหตุ: (1) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่มีอยู่ในระหว่างงวด

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ฐานะการเงิน ณ วันที่ / สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่
31 มีนาคม
2561 2562 2563 2564 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 31.91 31.38 31.62 31.50% 32.79
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 13.90 13.27 14.89 15.78% 23.77
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 7.22 9.98 6.58 1.69 1.59
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.96 6.07 5.68 7.46 15.01
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 46.67 61.92 49.60 27.93 39.57
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.14 1.11 1.23 1.73 1.66
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.06 0.02 0.01 0.14 0.13
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt)  5.74 8.18 5.09 1.27 1.06