บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์
งบการเงินไตรมาส 1/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการอยู่อาศัยแนวราบที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งทำเล ที่มีการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ
ORI มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ
99.99
มีทุนจดทะเบียน
(ล้านบาท)
428.57
มีทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)
300.0

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาวิถีการอยู่อาศัย และยกระดับการใช้ชีวิต

พันธกิจ

มุ่งส่งมอบคุณภาพของการอยู่อาศัย ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม ที่ออกแบบด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมล้ำหน้า พร้อมการบริการที่อบอุ่นเอาใจใส่ดูแล ดุจสมาชิกสำคัญของครอบครัว เพื่อให้ท่านมั่นใจและสบายใจในวิถีชีวิตคุณภาพที่มีความสุขสูงสุด

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

(ล้านบาท)

YoY +35%
%GP & %NP

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(ล้านบาท)

YoY +30%

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บริษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุ่ม ORI ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบในประเทศไทย

จุดเด่นที่สำคัญของ BRI

การเติบโตของการพัฒนาโครงการอย่าง ก้าวกระโดด และมีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การออกแบบบ้านที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ใส่ใจลูกค้าอย่างเป็นกันเอง

การบริหารต้นทุนการพัฒนาโครงการที่มีระบบและมาตรฐาน ทำให้มีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนจาก ORI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการ ผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทฯ มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมอย่างยาวนาน และมีความเป็นมืออาชีพ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

โครงสร้างการจัดการของบริษัท

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ประธานกรรมการ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการอิสระ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

กรรมการอิสระ

นายดลชัย บุณยะรัตเวช
นายดลชัย บุณยะรัตเวช

กรรมการอิสระ

นายนิวัติ ลมุนพันธ์
นายนิวัติ ลมุนพันธ์

กรรมการ

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

กรรมการ

สมสกุล แสงสุวรรณ
สมสกุล แสงสุวรรณ

กรรมการ

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

กรรมการตรวจสอบ

นายดลชัย บุณยะรัตเวช
นายดลชัย บุณยะรัตเวช

กรรมการตรวจสอบ

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส
นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

กรรมการบริหาร

นายจิโรจ สุทธิอาภา
นายจิโรจ สุทธิอาภา

กรรมการบริหาร

นายธีรยุทธ หลักดี
นายธีรยุทธ หลักดี

กรรมการบริหาร

นายนาวิน เล็กนาวา
นายนาวิน เล็กนาวา

กรรมการบริหาร

นางสาวพนิตาภรณ์  วงษ์ประกอบ
นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ

กรรมการบริหาร

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์
นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

ประธานอำนวยการ

นายจิโรจ สุทธิอาภา
นายจิโรจ สุทธิอาภา

กรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการ

นายธีรยุทธ หลักดี
นายธีรยุทธ หลักดี

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ

นายนาวิน เล็กนาวา
นายนาวิน เล็กนาวา

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ

นายจีระวัฒน์ เหมะธุลิน
นายจีระวัฒน์ เหมะธุลิน

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวพนิตาภรณ์  วงษ์ประกอบ
นางสาวพนิตาภรณ์ วงษ์ประกอบ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวนันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล
นางสาวนันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี