ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 599,999,940 70.37%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,403,256 2.39%
3 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 15,068,600 1.77%
4 นายพีระพงศ์  จรูญเอก 10,196,222 1.20%
5 บริษัท  ทุนพีรดา จำกัด 8,710,830 1.02%
6 นายสมพงษ์  ชลคดีดำรงกุล โดย บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 6,924,717 0.81%
7 สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5,040,800 0.59%
8 นายนเรศ งามอภิชน 4,000,000 0.47%
9 กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ 3,613,800 0.42%
10 นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล 2,850,062 0.33%
  ผู้ถือหุ้นอื่น 175,841,773 20.62%
  จำนวนหุ้นทั้งหมด 852,650,000 100.00%