แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง แรก (IPO) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน)
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) (แก้ไข Template)
การอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงาน ก.ล.ต.สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
ORI แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รวมถึงการนำหุ้นของบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การแปรสภาพบริษัท บริทาเนีย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด